07.11.2016 Jeugdlokalen Het Heem

Nieuwbouw

Nieuwbouw in houtskeletbouw.
De nieuwe jeugdlokalen vervangen de bestaande jeugdlokalen die samen met de gebouwen van de Academie voor Schone Kunsten op één groot terrein staan. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de voorkeursinplanting uit het masterplan, en de opdeling van de buitenruimtes. De nieuwe lokalen worden ingeplant tegenover het gebouw van de academie waardoor de parking en de koer van de academie duidelijk afgebakend worden. Door deze positionering ontstaan er rond het gebouw verschillende afgescheiden speelruimtes.
Het nieuwe gebouw bestaat uit twee delen, enerzijds de zaal met keuken en sanitair, anderzijds de lokalen voor verschillende groepen. Tussen de twee delen is een overdekte doorgang voorzien. Alles zit onder een licht hellend dak dat oversteekt aan één zijde, zo ontstaat er in het midden een U-vormige overdekte circulatieruimte.
Voor de bouw van de lokalen hebben we de intentie om ze als een prefab-houten constructie recht te trekken. Dit heeft als voordeel dat de bouwtijd verkort en dat voldoende isolatie eenvoudig te bereiken is. Dit heeft ook tot gevolg dat er gekozen is voor een gevelbekleding met niet-steenachtige materialen, hier houten planken.

10.09.2016 Sociale woningen Ziekerenweg

Nieuwbouw

Sint-Truiden

De woonprojectzone bestaat uit een groot binnengebied met in het zuidwesten een smalle verbinding met het bouwblok. De site ligt ingebed tussen vier straten met verschillende karakteristieken. In het stedenbouwkundig ontwerp wordt getracht de verschillende stedelijke zones op een harmonieuze manier op elkaar te laten aansluiten om zo een kwalitatieve woonzone in het binnengebied te creëren.
Cruciaal in de stedenbouwkundige schets is de doorwaadbaarheid van de site. De verschillende routes om het terrein te ontsluiten takken alle af van de centrale gemeenschappelijke tuin. Van hieruit slingert zich een weg tussen de Olympialaan, die de hoofdtoegang vormt, en de Wildebam.
Het deelgebied van de huisvestingsmaatschappij manifesteert zich als gezicht van het project en vormt als het ware een toegangspoort. Die rol wordt geaccentueerd door het hoekaccent dmv een gebouw met (deels) vier bouwlagen (blok A). Aansluitend aan de bestaande rijwoningen aan de Ziekerenweg wordt de straat uitgebouwd met vijf koopwoningen (deel B), de verspringende kroonlijsthoogtes in het straatbeeld vormen de aanleiding om deze woningen afwisselend twee en drie bouwlagen hoog te voorzien. Tussen deel A en B wordt een steeg gecreëerd die uitgeeft op het centrale plein dat het hart vormt van het woonerf.
Een woning (deel C) vervolledigt de hoek aan de Olympialaan. De volgende groep van 8 appartementen (blok D) vormen de resterende wand van het nieuwe woonerf midden op het terrein. Dit blok bestaat uit drie losstaande elementen die verbonden worden dmv buitentrappen en terrassen. Het bouwblok A en de woningen B worden aan de achterzijde evenwaardig behandeld als vooraan zodat het woonerf een aangenaam stedelijk karakter verkrijgt.
Aan de Ziekerenweg vinden we de smalle doorsteek waardoor de bewoners en passanten een glimp opvangen van een open groene ruimte in het binnengebied. Deze steeg vormt een kortere weg voor voetgangers en fietsers en markeert tevens de scheiding tussen koop- en huurwoningen.
De volume-uitwerking van de gebouwen toont een verschillende kroonlijsthoogte per zone, welke steeds gelinkt is aan de schaal en het gabarit van de omgeving. Het schuin afsnijden van het hoekvolume geeft de nodige spanning en kracht aan de zichtlocatie.
De korrel van de stad wordt overgenomen in de nieuwe volumes. De stedelijke identiteit van de plek resulteert o.i. in een niet expliciet opvallende architectuur, waar de regel primeert op de uitzondering. We kiezen voor een rationele en economische opbouw naast een robuuste uitstraling.

 

10.02.2016 Woningbouwproject ELHW

Nieuwbouw, Renovatie

Antwerpen-Borgerhout

Bouwen van 25 woningen, renovatie van 8 woningen, laureaat van de wedstrijd, in opdracht van AG VESPA.

De quasi volledige tabula rasa die zich aan deze site opdringt schept de nodige mogelijkheden voor het aanbrengen van voldoende open ruimte die in veel stedelijke bouwblokken ontbreekt. Het binnengebied krijgt het karakter van een verborgen, omsloten tuin, de “hortus conclusus”. Het besloten karakter van de tuin wordt nog benadrukt doordat het enige contact met de straat gevormd wordt door een smalle steeg gesitueerd aan de Hogeweg. De smalle hoge doorgang doorheen de gebouwen vormt tevens een kapstok voor de interne circulatie van het bouwblok. Gekoppeld aan de met een hek afgesloten steeg bevinden zich de centrale inkom van de hoekappartementen, een fietsenstalling, de traphal naar de ondergrondse parking, toegangen tot de privé-tuintjes en de inrit naar de parking. De doorsteek sluit aan op een verhoogd terras (voorplein), vanwaar men een mooi overzicht heeft op de tuin.
De volumewerking van de gebouwen bestaat er in dat zich per zone een verschillende kroonlijsthoogte manifesteert, steeds gelinkt aan de schaal en het gabarit van de omgeving.

foto’s: Bart Gosselin

 

 

28.06.2011 Tweewoonst LA

Nieuwbouw

Hasselt

Nieuwbouw van twee lage-energie rijwoningen.

K-waarde: 16
E-peil: 57

10.06.2011 Sociale woningen ZTSTR

Nieuwbouw

Sint-Truiden

26 Sociale woningen, Zoutstraat St-Truiden voor Nieuw St-Truiden & Kleine Landeigendom
Het project werd toegekend na een beperkte studieopdracht voor sociale woningen in het kader van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester.

Het perceel in de Zoutstraat heeft een belangrijke meerwaarde gekregen doordat het grenst aan de parkzone van de basisschool “Schuttershof”. Gezien de vrij strikte opdeling van het programma in 17 huurwoningen en 9 koopwoningen vloeide daar uit voort dat de grote hap huurwoningen volledig zou georiënteerd worden op het park. De koopwoningen worden bijgevolg gesitueerd aan de Zoutstraat. De weloverwogen schikking van de bouwvolumes aan de rand maakt dat het bouwblok tussen de Zoutstraat en de Breendonkstraat logisch aangevuld wordt. De buitenranden van het bouwblok worden in dezelfde lijn verder gezet, de voorziene binnenplaats sluit aan op het binnengebied van het bouwblok. Aan de noordzijde werd de nodige terughoudendheid in acht genomen t.o.v. de tuin van het Clarissenklooster. De bomen van de kloostertuin vormen wel een perfect decor voor de achterzijde van het terrein. Alle woningen hebben op deze manier contact met een groene omgeving.

Bouwen in een binnengebied heeft verregaande gevolgen met betrekking tot de bereikbaarheid van de woningen door de hulpdiensten. Hiervoor werd een oplossing gezocht in de beluik-typologie. Het binnengebied is bereikbaar via een poort in de Zoutstraat, er ontstaat zo een binnenstraat waarlangs de woningen bereikbaar zijn. Het volume van de koopwoningen werd losgetrokken van het langwerpige blok met de huurwoningen zodat er interessante perspectieven ontstaan zowel vanuit de straat als vanuit de binnentuin.

ism Erik Dewulf (architect), Thomas Janssens (CTRL-Z)

 

 

Next Page »