Profiel

SCa werd opgericht door twee architecten, studiegenoten met gelijklopende praktijkervaring. Een gedeelde visie en interesse in het onderzoeken van architecturale, historische, stedenbouwkundige en landschappelijke vraagstellingen heeft geleid tot een solide basis voor het huidige architectenteam. Het bureau is ondertussen werkzaam op verschillende schaalniveaus en domeinen: stadsuitbreidingen, particuliere woningen, appartementsgebouwen,  sociale woningbouw, renovatie en restauratie. Het werkgebied situeert zich voornamelijk op de as Hasselt-Antwerpen.

SCa streeft naar kwalitatieve antwoorden, geintegreerde oplossingen op basis van een aantal parameters: het programma van eisen, het budget, de context, duurzaam materiaalgebruik, ecologie, planning, rationeel energieverbruik….

SCa ziet het ontwerpproces als teamwerk, de wisselwerking met de bouwheer staat centraal, en vormt samen met de bovenstaande parameters de generator van een doorgedreven zoeken naar vanzelfsprekende en haalbare oplossingen. Budgetcontrole blijft te allen tijde een belangrijk regulerende factor. Gedetailleerde ramingen, op basis van reeds uitgevoerde projecten, leveren per ontwerpfase de toetsing van het project aan de budgettaire haalbaarheid, open communicatie is hierbij cruciaal.

SCa ambieert een no-nonsense architectuur waarbij inpassing in de context en rationeel gebruik, door de toekomstige gebruikers de hoekstenen vormen. Er wordt getracht een sobere architectuurtaal te ontwikkelen waarbij kunstmatige detaillering en tendensen ondergeschikt zijn aan het pragmatische.

SCa is een breed werkend bureau.  Door de samenwerking met specialisten op velerlei vlak kan SCa de bouwheer een dienstenpakket op maat aanbieden. SCA is daardoor in staat een diversiteit aan opdrachten uit te voeren.  De omvang van de opdracht is door de opdrachtgever steeds vrij te bepalen en kan gaan van epb-verslaggeving, het opmaken van een haalbaarheidsstudie tot en met de definitieve oplevering van een bouwproject en de interieurinrichting.